-

Maxi Arninge

Landmärke för livsmedel

I samband med att Täby Kommun planerar ett stort antal nya bostäder och en förtätning av den befintliga handelsplatsen i Arninge har ICA Fastigheter, efter vunnen markanvisningstävling, förvärvat fastigheten Tumstocken 6. Tomten är strategiskt belägen i hörnan av Arningevägen och Kundvägen. Sedan tidigare ägde ICA Fastigheter också grannfastigheten med en befintlig handelsbyggnad för bland annat Granngården.

Målet med nybyggnaden är att skapa ett landmärke för området med ett levande stadstorg mellan byggnaderna. Torget skall vara en naturlig mötesplats för besökarna med ICA-butiken och dess grannar som samlingspunkt.

I gestaltningen har dekorfasader och kulörer använts för att hantera byggnadens stora skala. Samtidigt som en rationell volym för handel skapas så har fasaderna också motiv med mindre skala anpassad för ett framtida mer stadsliknande sammanhang.

Wester+Elsner arbetade fram förslaget tillsammans med ICA Fastigheter som lämnades in i samband med markanvisningstävlingen 2015 och har därefter bidragit med utredningar och illustrationer under detaljplaneprocessen.

Våra projekt