Östberga Kulturhus

Ett litet kulturhus med stor vision

Östberga Kulturhus har tagits emot med storm av de boende i området efter invigningen under sensommaren 2018 och etablerat sig som kreativ mötesplats i Östberga, närförort i Stockholm. På en liten effektiv yta i en före detta matvarubutik intill stadsdelstorget samsas barn och ungdomar med äldre om platsen för deras dag- och kvällsaktiviteter. Kulturhuset består, utöver bibliotek, av lokaler för utbildning, möten och aktivitet, samnyttjade av bibliotek, barn- och ungdomsomsorg samt Östberga Community Centre och Fryshuset med bl.a. fysiska aktiviteter och dagverksamheter för äldre.

Projektets lots

Wester+Elsner arkitekter har varit uppdragsgivarens arkitekt från ax till limpa, d.v.s. från inledande konceptskisser, via bygghandlingsskede till utfört bygge inklusive inredningsuppdraget för lös inredning. Östberga Kulturhus var ett pilotprojekt för de involverade verksamheterna och brukarna, och tanken om samverkan inom samma lokaler och samnyttjande av ytor och faciliteter var obruten mark för de inblandade. Följaktligen blev en stor del i arkitektens uppdrag att agera ”lots” i denna dialogastyrda process och i förlängningen att sätta fysisk form och gestalta hela projektet för att på bästa sätt få idén om samverkan och samnyttjande att fungera.

I arbetet som lots har det bland annat ingått att kontinuerligt leda workshops med brukarna och följa upp dialog och förslag som tillfredsställt de programkrav och konkreta målbilder som vi tillsammans formulerat. En hörnsten för en fungerande dialogstyrd process är att tidigt formulera och illustrera en väldigt konkret målbild som kan fungera som styrdokument genom hela genomförandet.

Främja interaktion, möten och kontakt men erbjud avskildhet

A och O i de flesta av våra projekt är att genom välplanerade miljöer skapa fungerande fysiska förutsättningar för möten och interaktion mellan människor, så också i Östberga Kulturhus. Genom visuell kontakt och samlade flöden har vi skapat goda förutsättningar för möten. Detta kombineras med avskilda mindre platser/ytor dedikerade till respektive verksamheter för att erbjuda mer lugna och privata platser där det finns möjlighet för respektive verksamhet att sätta sin prägel.

Kombinera generalitet och varierad särprägel

 

Gestaltningsmässigt har det varit viktigt att kunna hantera behovet av flexibilitet och generalitet som samnyttjande kräver och samtidigt erbjuda en variation av platser och miljöer.  Miljöerna skall också fungera för olika ändamål över dygn och kunna användas av folk i alla åldrar med olika behov, vilket ställer krav på gestaltning, skalskydd mm. Möjlighet att växa in i och samnyttja varandras ytor har vi löst med ett antal strategiskt placerade mobila väggar så en relevant kombination av öppenhet och avskildhet kan erbjudas med tanke på skalskydd, öppettider etc. Vi har också varit lika omsorgsfulla i arbetet med att sortera och kategorisera ytorna utifrån egenskaper och karaktär, till exempel tyst-aktivt, vuxet-ungt, mjukt-rufft etc. som att planera ytor utifrån funktion.

I gestaltningen har vi arbetat med en baspalett av naturliga taktila material som till dels är befintliga från tidigare verksamhet, till exempel rå betong på pelare samt terrazzogolv. Sedan har vi kompletterat paletten med fler naturliga och taktila material med en beständig karaktär, till exempel plywood och kork. Baspaletten blir en grund att bygga vidare på och kan på ett flexibelt sätt utvecklas vidare. Zoner skapas genom nyansskillnader och en scenografisk addition av nya element, färger, inredning, textil och grönska. Detta ger en glidande övergång mellan de olika atmosfärerna och ger zonerna olika karaktär men hela allaktivitetshuset ett samlat uttryck. Genom att låta utrymmena skilja sig genom nyanser fungerar ändå all inredning tillsammans och kan kombineras, vilket ger ett mer flexibelt allaktivitetshus. En stol från biblioteket fungerar till exempel väl med uttrycket inne i fritidsdelen, och så vidare.

Delaktighet i utformningen av miljöerna

Vi vill lyfta fram verksamheten i kulturhuset genom att främja att brukarna själva sätter prägel på sin miljö samt möjliggöra föränderlighet över tid. Detta har vi gjort genom att, i samråd med verksamheterna, konkret planera in ytor och byggdelar som utformas/målas av brukarna. Utöver detta har vi förberett för bra möjlighet att exponera konst och ha utställningar, bland annat genom att klä väggar med kork för att kunna nåla upp alster på. De olika verksamheterna kommer också sätta sin prägel på rummen genom att addera sina specifika föremål/rekvisita till inredningen på det öppna, väl exponerade väggfasta hyllsystemet av plywood som omgärdar den centralt placerade ateljén, vilken är kulturhusets nav.

 

I det stora hela har arbetet med utformningen av miljön präglats av ambitionen att på bästa sätt lyfta fram och backa upp den aktivitet och karaktär som kommer med besökarna och människorna som verkar i miljön. Östberga kulturhus skall kunna utvecklas och förändras över tid och vårt arbete har bestått i att skapa bästa jordmån för detta.

Användning Kulturhus
Plats Östberga, Stockholm
Byggår 2018
Beställare Svenska Bostäder
Kontaktperson Christian Merkel