Hornstull

Omvandlad stadsdel

Från blåsig trafikplats och sopstation till stadsliv och två torg.

Fondbyggnaden som markerar brottet mellan den gamla stadsstrukturen och 60-talets trafikregleringar

Västra Södermalm fick mellan 2009 och 2013 ett nytt stadsdelscentrum med nya och kompletterande komponenter i Hornstull. Centret knyter an till den befintliga miljön och bygger på redan etablerade rörelsemönster i kvarteret.

Projektet innehåller många delar, varav en är nya bostadsentréer, upprustning av fasader och en omgestaltad bostadsgård. I det offentliga rummet har två nya torg och handelsytor i två plan med koppling till tunnelbanan skapats.

En ny transparent byggnad i tre plan syns som fond på torget mot Långholmsgatan och ansluter till handelsplatsen. Fondbyggnadens karaktär är publik och skapar nya stadsrum genom att koppla torget till gångbron över Långholmsgatan. Byggnaden sticker ut och är väl synlig från alla väderstreck. Dessutom har kontorsbyggnaden Bulten 19 rustats och byggts om, och en infill-fasad mot Borgargatan tillkommit. I samband med ombyggnaden av tunnelbaneuppgångarna och tillkomsten av den större torgytan gjordes nya trafiklösningar och stomlinjebussarna flyttades.

Vår design tar fasta på att summan av alla butikers personliga profil ger atmosfär i handelsplatsen. Arkitekturen är bakgrunden för butikernas egen scenografi, och vi har uppmuntrat till kreativ gestaltning hos de kommersiella hyresgästerna. Vi hoppas att platsen uppfattas mer som en brokig marknadsplats än som en vanlig galleria. Konceptet innebär en spretigare butiksmix än gängse, där små smala koncept står sida vid sida med mer etablerade kedjor.

I handelsplatsen Hornstull finns en rad konstnärliga element som tillför mångfald, kulör och detaljrikedom. Sittnischerna mot Långholmsgatan och torget är mönsterkaklade, rulltrappsbjälklag och pelare har målade motiv och fondbyggnadens fasader innehåller större konstverk av Jakob Dahlgren.

Det finns tre zoner i handelsplatsen med sinsemellan olika karaktär: I gatuplan är kundstråken relativt snäva med total öppenhet till butikerna för att ge känslan av marknad och basar. Här är miljön lite mörkare och myllrigare med ett utbud av främst mode. Den inre delen av tunnelbaneplanet är gestaltad som saluhall med ljusa kaklade ytor, högt i tak samt fokus på mat och dryck.

Tunnelbana Hornstull

Inom projektet rymdes också upprustning och ombyggnad av tunnelbanenedgångarna från Hornstull.

SL har en vision om att öka utbudet av handel och service i kollektivtrafiken. Biljetthallen vid Hornstull byggs om för att möta önskemålen om en modern mötesplats. För resenärerna innebär det mer service och handel i anslutning till biljetthallen.

Ombyggnader i tunnelbanan är tekniskt komplexa projekt. Stor vikt har lagt vid att få en transparent och ljus resandemiljö.

Gången närmast tunnelbanan är öppen 24 timmar om dygnet. Av praktiska skäl har den fått en utformning som efterliknar programmet för Mötesplats SL med rostfria stålglaspartier och vita akustikundertak.

Användning Stadsdelscentrum med bostäder, handel, kontor, restauranger & kollektivtrafik.
Plats Hornstull på Södermalm i Stockholm
Beställare Bonnier fastigheter och SL - Storstockholms Lokaltrafik
Byggår 2009-2013
Kontaktperson Christian Merkel