Kv Sigurd, Västerås

Ett spännande blandkvarter

Kvarteret Sigurd 3 i Västerås är en del i ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, Mälarporten.

Mälarporten innebär en utvidgning av stadskärnan ned mot hamnen och knyter samman centrum med områdena söder om järnvägsspåren. Ett nytt resecentrum utgör en fysisk länk över spåren i form av en brobyggnad med stora planterade terrasser som vetter mot söder. Ett parklandskap mellan city och kajerna i hamnen öppnar för nya rörelsemönster och utvecklingsmöjligheter.

Resecentrum och Sigurd 3 ligger i direkt anslutning till varandra och hänger samman i fråga om garage, logistik och handel. Gångstråken genom kvarteret fångar upp flödena till och från resecentrumet och erbjuder samtidigt en rumslig och arkitektonisk upplevelse för både besökare och västeråsare.

På uppdrag av Corem ritar vi ett blandkvarter med en total bruttoyta på ca 100 000kvm. Kvarteret är stort, 100x200m med en upplyft gård som korsas av publika stråk som förbinder omgivande gator och målpunkter. Under gårdsnivån ligger parkering och logistikutrymmen.

Kontorsbyggnader utmed kvarterets norra sida bildar en bullerskärm mot spårområdet. I öster, söder och väster kantas kvarteret av bostadslameller med handel och service i gatuplan. På den upplyfta gården finns också två punkthus som innehåller bostäder.

Sigurd 3 är ett spännande projekt med blandade funktioner, publika, halvpublika och privata miljöer, storskaligt och småskaligt i en dynamisk fas i Västerås utveckling.

Användning Bostäder, kontor, handel, service
Plats Västerås
Beställare Corem
Byggår -
Kontaktperson Björn Westerholm