Gefle Dagblad- Nybyggnation bostäder

Bostäder i ”Nya Tryckeriet”

I stadskvarteret Påvel Ångermans norra del har vi tillsammans med Perol Fastigheter utvecklat ett projekt som underlag för detaljplan. Planen, som nu vunnit laga kraft, medger en blandad användning av bostäder, arbete och hotell med en sammanlagd volym om ca 16 000 kvm.

Vi har efter detta vidareutvecklat kvarteret i flera varianter, dels en kombination av hotell och bostäder och dels som bostadskvarter i sin helhet. Projektet pågår nu som bostadsprojekt och bygglov beräknas sökas under första halvåret 2021, detta på uppdrag av fastighetsutvecklarna Kvalitena och Peritas.

Kvarteret ligger i gränsen mellan den småskaliga stadskärnan i Gävle och kulturhusen i kvarterets södra del och det mer storskaliga stadsrummet kring Staketgatan norr om fastigheten. Detta har varit utgångspunkt för den planens variation i volym som trappas uppåt mot norr. Viktig har också varit att fasaduttrycket och volymer har en stadsmässig variation med öppenhet i gatuplan.

I gestaltningen jobbar vi vidare med kvarterets historia som tryckeri, där vårt nybyggnadsprojekt är ”nya tryckeriet”. Gestaltningen tar avstamp i den rationalitet och tydlighet i fasadindelning som äldre indu­stribyggnader besitter, och ansluter till kulturhusen i materialitet och kulör. Tillsammans med de kvarstående kulturhistoriskt skyddade byggnaderna från 1800-talet längs med Ruddammsgatan och omgivande kvarter från huvudsakligen 1940-talet bidrar nybyggnadens moderna tillskott till en ytterligare årsring och variation som förstärker respektive särdrag.

Användning Bostäder
Plats Gävle
Byggår Pågående
Beställare Kvalitena/Peritas
Kontaktperson Christian Merkel och Fredrik Rosell